WARUNKI GWARANCJI TONERÓW ZAMIENNYCH INV MEDIA

  1. W okresie gwarancji firma INV MEDIA zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłową pracę wyprodukowanego produktu. Okres gwarancji trwa do momentu wyczerpania się środka drukującego i liczy się od dnia sprzedaży produktu. Warunkiem gwarancji jest odpowiednie przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i prawidłowa eksploatacja zgodna z przeznaczeniem produktu. Ewentualne wady uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w trybie natychmiastowym uzgodnionym z Kupującym jednak w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia o reklamacji.
  2. Gwarant w okresie gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu wymieni produkt na nowy wolny od wad lub też zwróci koszty zakupu produktu w zależności od ustaleń z Kupującym.
  3. Gwarant naprawi drukarkę na własny koszt (bez względu na to czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta, czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu marki INV MEDIA.
  4. Wady produktów należy zgłaszać telefonicznie na numer infolinii 790 532 449 lub na email: serwis@invmedia.pl natychmiast po ich wykryciu.
  5. W przypadku zastosowania tonerów marki INV Media, w drukarkach objętych gwarancją Producenta, Gwarant przejmuje odpowiedzialność gwarancyjną na takich samych zasadach, jak to uczynił Producent. Warunki gwarancji są dołączone do każdego urządzenia w chwili jego zakupu. Gwarant udzieli takiej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu urządzenia oraz tonera marki INV Media.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów innych producentów

2. Produktów wyeksploatowanych:

– tonery zużyte w 60% i więcej,

– wkłady atramentowe zużyte w 50% i więcej.

3. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:

– naruszenie plomb gwarancyjnych,

– ingerencję osób nieuprawnionych,

– podejmowane próby napraw.

4. Produktów, których okres gwarancji minął.

Rozpatrywanie reklamacji

1. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych.

2. INV MEDIA dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Jeśli z przyczyn niezależnych od INV MEDIA zachowanie terminu jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

3. Uznając reklamację za zasadną INV MEDIA zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji INV MEDIA wymieni towar na wolny od wad lub wystawi korektę faktury.

4. Standardową praktyką zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji będzie wystawienie faktury korygującej na reklamowany produkt. INV MEDIA zastrzega sobie prawo do nieoferowania tego rodzaju zadośćuczynienia w szczególnych przypadkach i podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z pkt 3.