§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.invmedia.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny sklep.invmedia.pl i Sprzedającym jest INV MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alzacka 16/1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS0000499190, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Warszawa w, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP Nr 113-287-36-36 Regon 147113836.

invmedia.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.sklep.invmedia.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy sklep.invmedia.pl gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły biurowe, materiały do drukarek, faksów, kopiarek w atrakcyjnych cenach. sklep.invmedia.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.

Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:

pod adresem e-mail: sklep@invmedia.pl,

pod numerem telefonu: 790 532 449

bądź listownie na adres: INV MEDIA SP. Z O.O. ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa,

Kupującym w sklepie internetowym sklep.invmedia.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin stanowi również realizację obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§  2 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip.

Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

Zabrania się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.invmedia.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel sklep.invmedia.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

Właściciel sklep.invmedia.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu, 

b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

e) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę sklep.invmedia.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§ 4 Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu sklep.invmedia.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "produkt dostępny". sklep.invmedia.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Właściciel serwisu sklep.invmedia.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu sklep.invmedia.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty. 

§ 5 Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu)

§ 6 Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.invmedia.pl lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (zwane dalej BOK). Aktualny numer telefoniczny i godziny pracy BOK są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,

a) Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b) Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

c) Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

d) Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta BOK.

e) W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia INV MEDIA SP. Z O.O. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.).

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znaleźć można w Polityce prywatności

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje- na stronie WWW Sprzedającego link do transakcji bezpośrednio do operatora płatności.

Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel sklep.invmedia.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§ 7 Dostępne formy płatności

 Karty płatnicze:

Visa 

Visa Electron 

Mastercard

MasterCard Electronic

Maestro

Przelewy24

mBank PayNow

 W przypadku zwrotu zakupionych przedmiotów, sklep.invmedia.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Przebieg transakcji.

            1.    Po połączeniu z serwerem sklepu sklep.invmedia.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z operatorem płatności, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu sklep.invmedia.pl. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

            2.    Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem operatora płatności. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie bramki płatniczej i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu sklep.invmedia.pl jak i dla strony trzeciej.

    Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.

3.    Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

§ 8 Dostawa i transport

Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i   święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.

Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. Dla zamówień powyżej 2000,00zł koszt dostawy wynosi 0zł, nie dotyczy on dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Po przejściu w zakładkę "Zamówienie krok 2/3" wyświetlają się ostateczne koszty transportu.

Przejście do zakładki „Zamówienie krok 2/3” nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.

W przypadku płatności gotówką za pobraniem koszty transportu dla sprzętów o wartości do 450 zł stanowią stałą kwotą widoczną podczas składania zamówienia po przejściu w zakładkę „ZAMÓWIENIE KROK 2/3”. Dla zamówienia o większej wartości do kosztów transportu widocznych przy produkcie doliczane jest procent wartości sprzętu. Cena ta generuje się automatycznie po przejściu w zakładkę "ZAMÓWIENIE KROK 2/3".

Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

a) Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga paczki to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania paczki o wadze nie przekraczającej 30 kg.

b) W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sklep.invmedia.pl.

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu sklep.invmedia.pl.

§ 9 Gwarancje i reklamacje

Każdy towar zakupiony w sklepie sklep.invmedia.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta

W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a) Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również na stronie internetowej www.sklep.invmedia.pl

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą  formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu sklep.invmedia.pl. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep sklep.invmedia.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep sklep.invmedia.pl albo sklep sklep.invmedia.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli z przyczyn niezależnych od sklepu sklep.invmedia.pl zachowanie terminu jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli w ciągu tego czasu sklep sklep.invmedia.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep sklep.invmedia.pl

Postanowienia ust. 2 lit. b stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem formularza i wysłanego dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres sklep@invmedia.pl,

b) w formie pisemnej, na adres INV MEDIA SP. Z O. O.. Ul. Alzacka 16/1, 03-972 Warszawa

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

b) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Postanowienia ust. 1-11 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adres do zwrotu towaru:

INV MEDIA SP. Z O.O.

ul. Alzacka 16/1

03-972 Warszawa

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z BOK, lub kontakt mailowy na adres: sklep@invmedia.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.